دستگاه های آنالیز آب و فاضلاب

DO – COD – BOD

کلرسنجی

فتومتر / پول تستر

کدورت سنجی

فور (آون) / آون خلاء

انکوباتور / انکوباتور CO2

بن ماری

الک های آزمایشگاهی

الک های صنعتی

شیکر الک / انواع بمبو

همزن های مکانیکی و دیجیتال

هات پلیت / شیکر

آسیاب آزمایشگاهی

 اتوکلاوهای استاندارد

ترازوهای حساس

ترازوهای آنالیتیکال  دقیق

ترازوهای رطوبت سنج

 دستگاه ها و هیترهای آزمایشگاه

تعیین نقطه ذوب

شوف بالن های ساده و مگنتیک

شیشه آلات آزمایشگاهی

ترمومتر / ترموهیدرومتر

رطوبت سنج (هیدرومتر)

دانسیتومتر / دیتالاگر

دستگاه های سنجش

اسپکتروفتومتر / فلیم فتومتر

هدایت سنج / pH متر

 مواد شیمیایی

تیترازول های آزمایشگاهی