1. دانش گستر
  2. محصول دقت اندازه گیری دما
  3. ±0.5 درجه سانتی گراد
  1. دانش گستر
  2. محصول دقت اندازه گیری دما
  3. ±0.5 درجه سانتی گراد
مقایسه محصولات