1. دانش گستر
  2. محصول دقت اندازه گیری دما
  3. NTC: ±0.6
  1. دانش گستر
  2. محصول دقت اندازه گیری دما
  3. NTC: ±0.6
مقایسه محصولات