1. دانش گستر
  2. محصول دقت اندازه گیری دما
  3. PT1000: ±0.2
  1. دانش گستر
  2. محصول دقت اندازه گیری دما
  3. PT1000: ±0.2
مقایسه محصولات