1. دانش گستر
  2. محصول دامنه اندازه گیری دما
  3. PT1000: -150 ... +250
  1. دانش گستر
  2. محصول دامنه اندازه گیری دما
  3. PT1000: -150 ... +250
مقایسه محصولات