مولتی پارامتر آدوا مدل AD8000

مقایسه
 • برند: Adwa رومانی-مجارستان
 • اندازه گیری pH: در محدوده (16.000 … 2.000-) با وضوح 0.01/0.001
 • اندازه گیری EC: محدوده (00.0μS/cm – 199.9 mS/cm)
 • اندازه گیری TDS: محدوده (0.00ppm … 99.9ppt)
 • اندازه گیری دما: در محدوده (120 … 9.9-) برای pH و محدوده (100 … 0.0-) برای EC
blank
blank
blank

به منظور بررسی و تحلیل نمونه های آبی در آزمایشگاه آنالیز های متعددی انجام می گیرد. به طور کلی آنالیز نمونه های آبی مشتمل بر آنالیز فیزیکی، شیمیایی، میکروبی و فلزات سنگین است. هر کدام از آنالیزهای آب ذکر شده، پارامترهای مختلفی دارند که برحسب استفاده و کاربری آب این پارامترها متفاوت هستند.
آنالیز فیزیکی و شیمیایی آب
pH : یکی از پارامترهای مهم در آنالیز شیمیایی و فیزیکی آب، بررسی pH آن است که میزان اسیدی یا بازی بودن آب را نشان می دهد.
TDS : این پارامتر به معنای اندازه گیری کل مواد جامد محلول در آب می باشد. این پارامتر از مجموع غلظت همه یون های موجود در آب بدست می آید.
هدایت الکتریکی: قدرت یونی که آب یا هر محلول دیگری برای انتقال جریان برق دارد را هدایت الکتریکی می گویند و واحد آن μS/cm می باشد.
شوری: هرچه میزان نمک و یا قدرت اسیدی یا قدرت بازی محلول بیشتر باشد، هدایت آن محلول بیشتر است.

برای اندازه گیری هر یک از پارامترهای فوق می توان از دستگاه های متفاوتی استفاده کرد. استفاده از چند دستگاه جهت آنالیز نمونه های آبی علاوه بر اینکه نیازمند فضای زیادی در محیط آزمایشگاه می باشد، هزینه های مالی زیادی نیز دارد. دستگاه های مولتی پارامتر این قابلیت را برای آزمایشگاه ها فراهم کرده اند که کلیه پارامترهای مورد نیاز در آنالیز فیزیکی و شیمیایی نمونه های آبی را به صورت یکپارچه انجام دهند.

ويژگي هاي مولتی پارامتر آدوا مدل AD8000

از جمله مهم ترین ویژگی ها و قابلیت های این دستگاه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

 • قابلیت اندازه گیری pH, ORP, هدایت, TDS و دما

blank

 • دقت و وضوح بالا
 • تصحیح اثر دما به صورت اتوماتیک برای محدوده pH
 • تصحیح اثر دما به صورت اتوماتیک و دستی با استفاده از پراب هدایت سنج
 • قابلیت غیرفعال کردن تصحیح اثر دما جهت اندازه گیری واقعی
 • ضریب دمایی انتخابی توسط کاربر
 • کالیبراسیون pHبه صورت 1 تا 3 نقطه ای با 5 گروه بافر
 • آلارم پایان کالیبراسیون
 • ساختار GLP برای مشاهده آخرین کالیبراسیون
 • ثابت نگهداشتن عدد اندازه گیری شده
 • همراه با الکترود و محلول های استاندارد
 • یک سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش
برند
دامنه اندازه گیری EC
دقت اندازه گیری EC
دامنه اندازه گیری TDS
دقت اندازه گیری TDS
دامنه اندازه گیری pH
دقت اندازه گیری pH,
وضوح نمایش pH,
دامنه اندازه گیری mV,
دقت اندازه گیری mV,
وضوح اندازه گیری mV,
دقت اندازه گیری دما
وضوح اندازه گیری دما
الکترود, ,
صفحه نمایش
تصحیح اتوماتیک دما
کالیبراسیون
محصولات مرتبط

مولتی پارامتر آدوا مدل AD8000

ویژگی های محصول
 • برند: Adwa رومانی-مجارستان
 • اندازه گیری pH: در محدوده (16.000 … 2.000-) با وضوح 0.01/0.001
 • اندازه گیری EC: محدوده (00.0μS/cm – 199.9 mS/cm)
 • اندازه گیری TDS: محدوده (0.00ppm … 99.9ppt)
 • اندازه گیری دما: در محدوده (120 … 9.9-) برای pH و محدوده (100 … 0.0-) برای EC
blank
blank

به منظور بررسی و تحلیل نمونه های آبی در آزمایشگاه آنالیز های متعددی انجام می گیرد. به طور کلی آنالیز نمونه های آبی مشتمل بر آنالیز فیزیکی، شیمیایی، میکروبی و فلزات سنگین است. هر کدام از آنالیزهای آب ذکر شده، پارامترهای مختلفی دارند که برحسب استفاده و کاربری آب این پارامترها متفاوت هستند.
آنالیز فیزیکی و شیمیایی آب
pH : یکی از پارامترهای مهم در آنالیز شیمیایی و فیزیکی آب، بررسی pH آن است که میزان اسیدی یا بازی بودن آب را نشان می دهد.
TDS : این پارامتر به معنای اندازه گیری کل مواد جامد محلول در آب می باشد. این پارامتر از مجموع غلظت همه یون های موجود در آب بدست می آید.
هدایت الکتریکی: قدرت یونی که آب یا هر محلول دیگری برای انتقال جریان برق دارد را هدایت الکتریکی می گویند و واحد آن μS/cm می باشد.
شوری: هرچه میزان نمک و یا قدرت اسیدی یا قدرت بازی محلول بیشتر باشد، هدایت آن محلول بیشتر است.

برای اندازه گیری هر یک از پارامترهای فوق می توان از دستگاه های متفاوتی استفاده کرد. استفاده از چند دستگاه جهت آنالیز نمونه های آبی علاوه بر اینکه نیازمند فضای زیادی در محیط آزمایشگاه می باشد، هزینه های مالی زیادی نیز دارد. دستگاه های مولتی پارامتر این قابلیت را برای آزمایشگاه ها فراهم کرده اند که کلیه پارامترهای مورد نیاز در آنالیز فیزیکی و شیمیایی نمونه های آبی را به صورت یکپارچه انجام دهند.

ويژگي هاي مولتی پارامتر آدوا مدل AD8000

از جمله مهم ترین ویژگی ها و قابلیت های این دستگاه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

 • قابلیت اندازه گیری pH, ORP, هدایت, TDS و دما

blank

 • دقت و وضوح بالا
 • تصحیح اثر دما به صورت اتوماتیک برای محدوده pH
 • تصحیح اثر دما به صورت اتوماتیک و دستی با استفاده از پراب هدایت سنج
 • قابلیت غیرفعال کردن تصحیح اثر دما جهت اندازه گیری واقعی
 • ضریب دمایی انتخابی توسط کاربر
 • کالیبراسیون pHبه صورت 1 تا 3 نقطه ای با 5 گروه بافر
 • آلارم پایان کالیبراسیون
 • ساختار GLP برای مشاهده آخرین کالیبراسیون
 • ثابت نگهداشتن عدد اندازه گیری شده
 • همراه با الکترود و محلول های استاندارد
 • یک سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش
برند:
نوع:
دامنه اندازه گیری EC:
دقت اندازه گیری EC:
دامنه اندازه گیری TDS:
دقت اندازه گیری TDS:
دامنه اندازه گیری pH:
دقت اندازه گیری pH: ,
وضوح نمایش pH: ,
دامنه اندازه گیری mV: ,
دقت اندازه گیری mV: ,
وضوح اندازه گیری mV: ,
دقت اندازه گیری دما:
وضوح اندازه گیری دما:
الکترود: , ,
صفحه نمایش:
تصحیح اتوماتیک دما:
کالیبراسیون:
محصولات مرتبط
مقایسه محصولات